Podmínky užití webových stránek Hevn a Heger-eu

Nacházíte se na internetových stránkách www.hevn.eu, www.hevn.cz, www.hevn.sk www.heger-eu.com, www.enabijecky.cz, www.enabijecky.com, www.enabijecky.sk (dále jen „webové stránky“), které provozuje společnost Heger-eu s.r.o., U Vrby 2516/16, 78501 Šternberk, +420-601-126-994, e-mail: info@hevn.eu, IČ 06827446, DIČ CZ06827446,
zapsána do obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod č. C73463 dne 1.2.2018 and registrována u Finančního úřadu ve Šternberku

jako dodavatel služby

Bez ohledu na to, zda na webových stránkách objednáváte služby nebo se na nich registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí.

Některé části webových stránek jsou dostupné pouze pro registrované uživatele.

Registrací a pořízením uživatelského účtu souhlasíte s těmito podmínkami:

1. Registrace a uživatelský účet

Na webových stránkách se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře, kde je nutné vyplnit kontaktní jméno, příjmení a e-mail. V případě duplicity nebo neexistujícího e-mailu nemusí být uživatelský účet vytvořen.
Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti, naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití vašeho účtu třetí osobou.
Informace uvedené při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme být zrušen.
V případě jakýchkoliv změn ve vašich údajích doporučujeme provést změnu ve vašem uživatelském účtu co nejdříve.
Funkce uživatelského účtu se liší podle toho, jestli jste uživatelem, vlastníkem nebo provozovatelem elektromobilu, nebo provozovatelem nabíjecí stanice. Uživatelé mohou prostřednictvím uživatelského účtu především dobíjet kredit a aktivovat nabíjení u vybrané nabíjecí stanice. Provozovatelé nabíjecích stanic vkládají údaje o nabíjecích stanicích a o ceně služeb.

Berte prosím na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

Uživatelský účet může být dále zrušen na základě vaší žádosti odeslané na náš kontaktní e-mail.

Při zrušení uživatelského účtu, na kterém nebyl vyčerpán celý kredit, nám zašlete co nejdřív informace o bankovním účtu, na který má být převeden zůstatek vašeho kreditu. Před zasláním zůstatku můžete být požádáni o prokázání vaší totožnosti.

2. Ochrana osobních údajů

Při dobíjení kreditu nebo při registraci na webových stránkách nám poskytujete některé osobní údaje a při užívání webových stránek dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webových stránek souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním vašich osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Osobní a další údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci dobití kreditu či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webových stránek jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové stránky, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webových stránkách využíváte služby nebo ne.

2.2. Použití osobních a dalších údajů

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám umožňujeme přístup k vašemu uživatelskému účtu a co nejsnazší užívání webových stránek.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ke správě vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webových stránek.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webových stránek a k nabízení zboží či služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.3. Zpracovávání osobních údajů

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem po dobu neurčitou.

2.4. Předávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou předány žádné další osobě. Výjimku představují jen osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.

2.5. Práva související s osobními údaji

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům. Na základě vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

  • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

3. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové stránky pro svou činnost využívají takzvané „cookies“ a dále také používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

3.1. Cookies a vyjádření souhlasu s jejich používáním

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují analýzu způsobu užívání těchto stránek.

Kliknutím souhlasu udělujete souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům uvedeným níže.

3.2. Cookies a pro jaké účely je webové stránky využívají

Webové stránky používají dočasné cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webových stránek. Dále používají trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, do té doby dokud je nesmažete.

3.3. Neukládání souborů cookies ve svém počítači

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webových stránek.

3.4. Google využití získaných dat

Zde se se dozvíte jak Google využívá data, které od nás získává 

4. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit nebo používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno zpřístupňování fotografií a textů.

 4.1. Porušení autorských práv

Při porušení zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme právo požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5. Ostatní vztahy související s využíváním webových stránek

5.1. Pokud bude naší společnosti způsobena škoda nebo jiná újma tím, že budete jednat v rozporu s podmínkami užití, vyhrazujeme si právo započíst vzniklou škodu proti zůstatku kreditu na Vašem uživatelském účtu.

5.2. Při kliknutím na některé odkazy může dojít k přesměrování na webové stránky třetích stran.

5.3. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho zneužití. Při využívání webových stránek nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.4. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové stránky, ani jejich nezávadnost a bezpečnost. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webových stránek, včetně případných škod vzniklých při stahování dat zveřejněných na webových stránkách, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.5. Pokud se při užívání webových stránek dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 2. 2018