Všeobecné obchodní podmínky webových stránek Hevn

Všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) se vztahují na poskytování služeb prostřednictvím webových stránek Hevn – www.hevn.eu (dále jen „Hevn“)

mezi dodavatelem služby

což je společnost Heger-eu s.r.o., U Vrby 2516/16, 78501 Šternberk, +420-601-126-994, e-mail: info@hevn.eu, zapsána do obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod č. C73463 dne 1.2.2018 and registrována u Finančního úřadu ve Šternberku

a zákazníky jako uživateli

 1. ÚVODNĺ USTANOVENĺ

1.1. V těchto obchodních podmínkách jsou používány níže definované názvy:

 • cena se rozumí cena jednorázového poplatku za 1 kWh nebo jednotku času 1 minuta,
 • cena za nabití elektromobilu je souhrn ceny elektřiny, času nebo jednorázového poplatku za dobíjení nebo jejich kombinací a to podle skutečného počtu kWh odebraných ze sítě, délky nabíjení, nebo jednorázového poplatku za využití nabíjecího stojanu
 • elektronické zařízením je počítač, tablet, telefon nebo jiné podobné koncové zařízení
 • nabíjecí stanice je nabíjecí stojan pro elektromobily provozovaná dodavatelem těchto služeb
 • poplatek za využití nabíjecího stojanu je poplatek, jehož výši a způsob výpočtu si stanovuje dodavatel služeb a je poplatkem  za využití infrastruktury a nabíjecí stanice. Výše poplatku je uvedena na individuálních stojanech nabíjení
 • Dodavatel služby je provozovatel, fyzická či právnická osoba, která je majitelem nebo oprávněným provozovatelem nabíjecí stanice pro elektromobily.

1.2. Poskytované služby

Provozujeme síť nabíjecích stanic pro elektromobily a prostřednictvím naší aplikace umožňujeme dobití kreditu, který lze využít pro platbu za nabití u podporovaných nabíjecích stanic.

Upozorňujeme, že naše společnost je provozovatelem většiny podporovaných nabíjecích stanic. Jestliže je provozovatelem jiná společnost – firma, pak jsou jejich kontakty uvedeny v popisu konkrétní stanice.

Při využívání služby navigace k nabíjecí stanici berte na vědomí, že uvedené údaje jsou pouze orientační a za případnou újmu vzniklou nesprávnými údaji neodpovídáme.

1.3. Náš právní vztah

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • podmínkami užití webových stránek , které upravují ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webové stránky a některé další vztahy související s využíváním této stránky;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webové stránce

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Souhlas s obchodními podmínkami

Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřujete používáním webových stránek a vkladem kreditu na uživatelský účet.

Obchodní podmínky se mohou časem měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 1. SLUŽBY

2.1. Služby které lze prostřednictvím webových stránek využívat

Na stránkách je seznam nabíjecích stanic včetně typu nabíjení, který konkrétní stanice umožňuje. U každé nabíjecí stanice je také uveden její provozovatel.

Pokud máte na webových stránkách založen uživatelský účet a máte na něm dostatečný minimální kredit, máte možnost z vašeho elektronického zařízení aktivovat vybranou nabíjecí stanici a spustit tím nabíjení.

Cena elektřiny u nabíjecí stanice a poplatek za její využití, včetně všech daní a případných dalších poplatků, je vždy uvedena u každé nabíjecí stanice.

 

2.2. Jak funguje nabíjení

Pro spuštění nabíjení je nutné elektronické zařízení s přístupem k internetu. Pokud je pro nabití potřeba minimální výše kreditu, je tato skutečnost uvedena na webových stránkách.

Pomocí svého elektronického zařízení aktivujete vybranou nabíjecí stanici, můžete si ji i rezervovat, ale do stanoveného časového limitu je nutné u dané stanice fyzicky nabíjení spustit. Podle skutečné spotřeby naměřené na nabíjecí stanici vám bude odečtena platba z vašeho uživatelského účtu.

Návod pro aktivaci Vámi vybrané stanice je zobrazen na webových stránkách

O aktivaci nabíjecí stanice budete vyrozuměni e-mailem.

2.3. Aktuální cena

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že poplatek za využití nabíjecí stanice uvedený na každé nabíjecí stanici se může lišit od poplatku za využití dané nabíjecí stanice uvedeného na webových stránkách. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami také berete na vědomí, že při využití kreditového systému Hevn pro vás platí poplatky za využití nabíjecí stanice zobrazené u jednotlivých nabíjecích stanic na webových stránkách. Cenu elektřiny a poplatek za využití nabíjecí stanice na webových stránkách určují provozovatelé jednotlivých nabíjecích stanic. Společnost Heger-eu s.r.o. nemá možnost do nich zasahovat a neodpovídá tedy za jejich správnost nebo aktuálnost.

 1. KREDIT A DOBÍJENÍ KREDITU

Pro využívání služby nabíjení elektromobilu je nutné vložit na uživatelský účet kredit

3.1. Vložení kreditu

Prostřednictvím svého uživatelského účtu zvolíte možnost dobití kreditu, zvolíte částku, na kterou chcete kredit dobít a způsob úhrady. Pro dobití kreditu je dále nutné uvést požadované údaje jako je jméno a příjmení a e-mailová adresa.

3.2. Způsoby platby

Vložení kreditu bude provedeno prostřednictvím GoPay (https://www.gopay.com/cs)

3.3. Měna

Úhrada je možná v českých korunách (Kč)

3.4. Použití kreditu

Kredit lze využít pro úhradu za nabití elektromobilu provozovatelům podporovaných nabíjecích stanic. Využíváním našich služeb nás zmocňujete k tomu, abychom převedli hodnotu Vašich kreditů provozovateli nabíjecí stanice za účelem úhrady ceny za nabití elektromobilu

3.5. Daňový doklad za nabití elektromobilu

Po ukončení čerpání kreditu za nabití elektromobilu vám bude daňový doklad za tuto platbu zaslán na vámi uvedený e-mail

3.6. Vrácení vloženého kreditu

Kredit vložený na uživatelský účet můžete využít po neomezeně dlouhou dobu. Po dobu existence vašeho uživatelského účtu kredit nevracíme (ustanovení o odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku se nepoužijí). V případě zrušení uživatelského účtu nebo ukončení provozu webových stránek vám kredit vrátíme. Vrácení kreditu z uživatelského účtu probíhá převodem na vámi uvedený účet. Podmínkou pro vrácení nevyčerpaného kreditu je prokázání Vaší totožnosti.

 1. REKLAMACE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

4.1. Reklamace dobití kreditu

Pokud Vám kredit nebyl připsán na Váš uživatelský účet, nebo pokud nebyl kredit připsán ve správné výši, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

Pokud je reklamace oprávněná, připíšeme Vám kredit ve správné výši. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

4.2. Reklamace služeb nabíjecích stanic

Pokud příslušná nabíjecí stanice není v provozu, nelze ji aktivovat z našich webových stránek, provozovatel nepřijímá kredity nebo má služba jiné nedostatky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pokud se ukáže, že vada služby je na naší straně, poskytneme Vám maximální podporu a vyřídíme tyto závady k vaší maximální spokojenosti. Při vyřizování reklamace přímo s provozovatelem nabíjecí stanice (chyba na straně provozovatele nabíjecí stanice) vám poskytneme maximální podporu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že nabíjení vozidla již proběhlo. V tomto případě jste povinni částku za dobíjení a použití stanice uhradit podle ceníku uvedeného na dané stanici.

Pokud se rozhodnete zrušit svůj uživatelský účet, učiňte tak emailem na adresu info@hevn.eu
V případě, že nebudete mít na vašem uživatelském účtu žádný kredit, bude váš účet zrušen okamžitě. Máte-li v té době na účtu stále kredit, bude vám částka vrácena zpět na vámi uvedený účet v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů od obdržení vašeho emailu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

6.1. Oprávnění k výkonu naší činnosti a jeji kontrola

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Co je nutné vědět

Při poskytování služeb se používá internet. Náklady vzniklé internetové komunikace jsou hrazeny zákazníkem. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se službami mezi námi probíhá v písemné formě přes e-mail. Z naší strany vám budeme doručovat corecspndenci na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží platnému, účinnému nebo použitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1.2.2018